Výše plného invalidního důchodu

Tisk
Výše plného invalidního důchodu

Výše plného invalidního důchodu se počítá podobně jako výše starobního důchodu.

Počítá se ze dvou složek: ze základní výměry a z procentní výměry.

Základní výměra je 2170 Kč. Procentní výměra je počítána jako u starobního důchodu z výpočtového základu a činí 1,5% za každý celý rok pojištění. Do doby pojištění se počítá i náhradní doba pojištění.

Příklad. Pokud bude pojištěnec plně invalidní ve 30 let a pracoval od plnoletosti, splnit podmínku 5 let pro plný invalidní důchod. Při hrubé mzdě 30 000 Kč by výše plného důchodu činila 5172 Kč.

Výše plného invalidního důchodu v mimořádných případech

Dosažením věku 18 let vzniká nárok na plný invalidní důchod i osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohly splnit potřebnou dobu pojištění.

Procentní výměra plného invalidního důchodu činí v těchto případech 45 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem.

Takto stanovená výše procentní výměry je i minimální výší procentní výměry plného invalidního důchodu osob, které se stanou plně invalidními před dosažením věku 28 let, je-li tento důchod přiznán před dosažením věku 18 let nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku a dále pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků pojištění bez náhradních dob pojištění.